Huisregels Basis Onderwijs

Huisregels
Op de wedstrijddagen gelden in en rondom het speelgebouw voor zowel deelnemers, begeleiders en toeschouwers een aantal huisregels. Deze zijn:

Stilte in speelzalen
Er zijn verschillende speelzalen benoemd. Elke poule speelt in een apart klaslokaal. In deze speelzalen heerst gedurende de gehele dag "stilte".

Alleen actieve spelers in wedstrijdgebied
In de speelzalen is een "wedstrijdgebied" gemarkeerd waar uitsluitend de actieve spelers en de wedstrijdleiders mogen komen en heel beperkt de teamleiders. Alle andere personen mogen dit wedstrijdgebied niet betreden en dienen achter de markering te blijven. Voor de spelers geldt dat zij alleen als hun eigen partij nog niet beëindigd is, in dit gebied mogen zijn.

Klaar, beginstand opzetten!
Zodra een partij beëindigd is, wordt door de betreffende spelers de beginstand opgezet en wordt de uitslag van de partij direct aan de wedstrijdleider gemeld.

Alleen eigen partij
Tijdens de partij mag noch over de eigen partij noch over een andere niet beëindigde partij worden gesproken. De spelers mogen zich alleen met de eigen partij bemoeien. Indien er iets niet in orde is, dient direct de wedstrijdleider te worden ingelicht. Een teamleider mag worden geraadpleegd indien een speler een remiseaanbod ontvangt. De teamleider mag in dat geval het teambelang afwegen en alleen de eigen speler antwoorden met ja of nee. De teamleider mag ook zelf een remiseaanbod initiëren door de eigen speler daarop te attenderen.

Taak teamleiders
De teamleiders dragen er zorg voor dat de spelers 5 minuten voor aanvang van de ronde achter hun borden plaatsnemen. Tevens dienen zij toe te zien dat de spelers na afloop van hun partij de uitslag aan de wedstrijdleider hebben doorgegeven en de beginstand hebben opgezet. De teamleider is tevens verantwoordelijk voor de spelers buiten het wedstrijdgebied.

Teamleiders mogen in het wedstrijdgebied komen mits zij de spelers en de wedstrijdleider niet hinderen. De wedstrijdleider kan teamleiders een (tijdelijk) verbod opleggen op betreding van het wedstrijdgebied.

Correct gedrag
In een beperkt aantal lokalen van de school en bij droog weer op een gedeelte van het schoolplein, is tussentijds beperkt gelegenheid om te ontspannen. In het schoolgebouw en op de bij de school behorende terreinen wordt van alle betrokkenen verwacht dat zij zich als 'gast' zullen gedragen. Van alle volwassenen wordt een actieve bijdrage verwacht in het welslagen van het kampioenschap. De organisatie wil het een schaakfeest laten zijn voor iedereen, maar wil ook dat de leerkrachten en de kinderen van de school op maandag gewoon weer aan het werk kunnen!

EHBO
Gedurende het toernooi zal er steeds een persoon aanwezig zijn die EHBO hulp kan verlenen. Waarschuw direct iemand van de toernooileiding (alle personen met een badge) indien hulp nodig is.

Consumpties
Koffie, thee, frisdranken, belegde broodjes, chips en snoep zijn tegen billijke prijzen verkrijgbaar. Om misverstanden te voorkomen: de organisatie verstrekt géén gratis lunchpakketten (uitzondering: de wedstrijdleiding).
In het wedstrijdgebied zijn geen consumpties toegestaan!
Van alle betrokkenen wordt verwacht dat alle afval in de daarvoor bestemde bakken zal worden gedeponeerd.

Document acties
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.